Prawnik rozwód Wrocław

Rozwód można uzyskać w momencie, gdy między małżonkami dojdzie do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Sąd, orzekając rozwód, orzeka o kwestiach mi.in. takich jak:

  •  wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego – sąd wskazuje, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Sąd może odstąpić od orzekania o winie, jeżeli małżonkowie wniosą o nieorzekanie o niej.
  • władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem – sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka np. wybór szkoły. Na zgodny wniosek obojga rodziców sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeśli Ci przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Władza rodzicielska może zostać również zawieszona lub strona może być jej całkowicie pozbawiona.
  • kontakty z dzieckiem jednego z małżonków ograniczonego we władzy rodzicielskiej.
  • alimenty – sąd ustala w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania dziecka.
  • sposób korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie nadal mieszkają wspólnie – w sytuacji, gdy jeden z małżonków rażąco nagannie się zachowuje i uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję. Sąd może dokonać też podziału wspólnego mieszkania lub przyznać go jednemu z małżonków w momencie, gdy drugi małżonek wyraża zgodę na opuszczenie mieszkania bez dostarczenia lokalu zamiennego.
  • podział majątku wspólnego – jest to możliwe wtedy, gdy nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Na ogół jest tak, że przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie powoduje nadmiernej zwłoki, gdy między stronami nie ma sporu co do sposobu i składu podziału majątku lub gdy sporne okoliczności można wyjaśnić w stosunkowo krótkim czasie i ograniczonym przedmiotowo zakresie.