Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


Przyjęcie / odrzucenie spadku

Nabycie spadku następuje z mocy samego prawa w chwili śmierci spadkodawcy. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba w związku ze śmiercią spadkodawcy podejmować żadnych czynności.

 

Przyjęcie spadku jest oświadczeniem woli spadkobiercy, który w ten sposób wyraża swoją co do bycia następcą prawnym spadkodawcy.

Przyjęcie spadku może nastąpić bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Wówczas mamy do czynienia z prostym przyjęciem spadku, a spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków spadkowych. Inną możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności do ustalonej w inwentarzu wartości czynnej spadku.

 

Odrzucenie spadku powoduje natomiast całkowite wyłączenie od dziedziczenia. Należy pamiętać, że odrzucenie spadku – w przeciwieństwie do zrzeczenia się dziedziczenia – odnosi skutek tylko do osoby, która składa takie oświadczenie. Spadkobierca, który odrzucił spadek jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

 

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili, w której dowiedział się o tytule swojego powołania. W przeciwnym razie przyjmuje się, że przyjął on spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Po upływie powyższego terminu, a w niektórych przypadkach także w trakcie, można uzyskać stwierdzenie nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku może zostać dokonane w postępowaniu sądowym, bądź w poprzez uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku powstaje domniemanie prawne, że osoba, która takie stwierdzenie uzyskała jest spadkobiercą.