Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


W CZYM CI POMOGĘ:

Wyjaśnię, czy separacja jest dla Ciebie korzystna

Poprowadzę negocjacje z małżonkiem

Sporządzę pozew o separację

Będę reprezentować Cię przed sądem i przygotuję pisma procesowe

Przygotuję rodzicielski plan wychowawczy

Separacja

Separacja (tzw. rozdzielenie małżonków od stołu i łoża) stanowi sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej. W odróżnieniu od rozwodu, separacja nie prowadzi jednak do formalnego rozwiązania związku małżeńskiego. Małżonkowie, będący w separacji, nie mogą zatem zawrzeć nowego związku małżeńskiego. W wyniku separacji między małżonkami powstaje natomiast rozdzielność majątkowa. Ponadto ustaje obowiązek wspólnego pożycia, obowiązek wierności, a także współdziałania dla dobra rodziny.

O czym orzeka sąd podczas separacji?

Separacja może zostać orzeczona przez sąd na żądanie każdego z małżonków. Warunkiem orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Orzekając separację – podobnie jak przy rozwodzie – sąd orzeka m. in. o:

  • winie w rozkładzie pożycia – chyba, że sąd orzeka na podstawie zgodnego żądania małżonków.

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, jak i pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek. Sąd może także orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ją zawiesić.

  • kontaktach z dzieckiem małżonka ograniczonego we władzy rodzicielskiej.

  • alimentach – tj. o ponoszeniu przez każdego z rodziców kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

  • sposobie korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie nadal mieszkają wspólnie – sąd może odstąpić od rozstrzygania tej kwestii jeżeli współmałżonkowie sprzeciwiają się temu. W sytuacji, gdy jeden z małżonków, swym rażąco nagannym zachowaniem, uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd na żądanie drugiego małżonka, może nakazać jego eksmisję. Na zgodny wniosek współmałżonków, sąd może dokonać podziału wspólnego mieszkania lub przyznać go jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na opuszczenie mieszkania bez dostarczenia lokalu zamiennego.

  • podziale majątku wspólnego – o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki dla postępowania.