Wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej – jak napisać, gdzie złożyć?

Nie żyjecie już razem, jednak chcesz, aby wasze dziecko mieszkało z tobą, a nie z matką? Co robić? Czy warto złożyć wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej i jak go napisać? Odpowiadamy w artykule.

Wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z prawem, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i o wszelkich sprawach dziecka, powinni oni decydować razem. A co w przypadku, gdy rodzice pozostają małżeństwem, ale nie żyją już wspólnie lub decydują się na rozwód? Wtedy mogą porozumieć się w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej i nadal sprawować ją wspólnie lub jeśli nie potrafią dojść do porozumienia, złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów. W tym przypadku wszelkie kwestie dotyczące istotnych spraw dziecka, w tym kontaktów z dzieckiem,  rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Dla przykładu, jeżeli matka dziecka bezprawnie ogranicza ojcu kontakty, ten może złożyć wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej ojcu. Należy przy tym pamiętać, że w takiej sytuacji sąd opiekuńczy powierzając wykonywanie władzy jednemu z rodziców, najczęściej ogranicza ją drugiemu, ze względu na dobro dziecka.

Gdzie i jak złożyć wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej matce lub ojcu należy złożyć w dwóch egzemplarzach do sądu opiekuńczego, czyli sądu rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. A jak napisać taki wniosek? O pomoc możesz zwrócić się do naszej kancelarii, doświadczeni adwokaci pomogą ci sporządzić dokument, który będzie zawierać wszelkie niezbędne elementy. Powinien on jasno wskazywać, kto jest wnioskodawcą, a kto uczestnikiem postępowania (jeśli wniosek składa matka, to uczestnikiem będzie ojciec), a także zawierać ich adresy zamieszkania. Należy przy tym pamiętać, że po złożeniu wniosku postępowanie będzie toczyć się w trybie nieprocesowym, a w przypadku rozprawy sąd ma prawo przesłuchać dziecko, jeśli zajdzie taka potrzeba.
W przypadku wniosku o powierzenie władzy rodzicielskiej opłata sądowa wynosi 40 złotych. Dowód uiszczenia tej opłaty wnioskodawca musi dołączyć do składanych w sądzie dokumentów. A czy tę opłatę można przelać na konto? Tak, dopuszcza się zarówno uiszczenie opłaty sądowej przelewem, jak i naklejenie znaków opłaty, dostępnych w kasie sądu.

Wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej a decyzja sądu

Postępowanie w omawianej sprawie powinno zakończyć się wydaniem postanowienia przez sąd, w którym określi on do jakich obowiązków i uprawnień wobec dziecka ogranicza władzę rodzicielską drugiego rodzica. Oznacza to, że takie postanowienie może wskazywać na nowe miejsce pobytu dziecka, kwestie związane z leczeniem, a także wyborem szkoły czy zasadami wychowania małoletniego. Jednak warto pamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie zabrania rodzicowi całkowitego kontaktu z dzieckiem.