Władza rodzicielska po rozwodzie

Byli małżonkowie mogą sprawować wspólną władzę rodzicielską po rozwodzie. Dzieje się tak za sprawą senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawowy – Kodeks postępowania cywilnego dotyczący rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Projekt ustawy został przyjęty przez sejm 26 maja 2015 r., a obowiązuje od 01 lipca 2015 r.

Przed zmianą ustawy Sąd w wyroku rozwodowym mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu małżonkom tylko w przypadku, kiedy przedstawili oni zgodne porozumienie w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Po zmianie przepisów nawet jeśli małżonkowie nie osiągną porozumienia, sąd mając na względzie dobro dziecka powinien rozważyć przyznanie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

Treść zmian przepisów art. 58 k.r.o:

1)         w art. 58:

  1. a) 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

  • 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.”,
  1. b) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.”