Jak sporządzić wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

W stosunku do wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem przepisy prawa nie przewidują żadnych szczególnych wymogów formalnych. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem powinien zatem odpowiadać wymogom ogólnym właściwym dla wszystkich pism, które składane są w sprawach cywilnych. We wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem w pierwszej kolejności należy określić o jaką formę kontaktów chodzi oraz wskazać ich zakres, należy uzasadnić również swoje żądanie. W sprawach o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem Sąd zawsze będzie kierował się dobrem dziecka. Z tego względu często zasięga on opinii biegłego psychologa, nawet jeśli strony postępowania o to nie wnoszą.

Sąd właściwy w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem rozstrzyga Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Sprawy prowadzone są w trybie nieprocesowym, w składzie jednoosobowym.

Opłata od wniosku o ustalenie kontaktów

Opłata od wniosku o ustalenie kontaktów jest stała i wynosi 40 zł. Należy pamiętać o dołączeniu odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi z nieformalnego związku).