Czy można nie zgodzić się na rozwód? Adwokat rodzinny podpowiada

Adwokaci od rozwodów mają aktualnie sporo pracy, ponieważ w Polsce zauważyć można falę urzędowego rozwiązywania zawartego małżeństwa. Nie zawsze jednak sprawy przebiegają gładko, a małżonkowie zgodni są co do takiej formy rozstania. W wielu przypadkach zwrot „nie dam Ci rozwodu” pada podczas wymian zdań w domu oraz na sali sądowej. Czy możliwy jest rozwód bez zgody jednej ze stron? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem.

Czym jest rozwód i jakie niesie konsekwencje?

Rozwód to zgodne z prawem rozwiązanie przez sąd ważnego związku małżeńskiego na żądanie małżonków. Wszelkie kwestie związane z nim opisano w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Może być ogłoszony z orzeczeniem o winie, jak i bez niej — za porozumieniem stron. Aby do niego doszło, konieczny jest trwały i zupełny rozkład pożycia w aspektach: uczuciowym, fizycznym, gospodarczym.

Rozwód związany jest z ustaniem instytucji małżeństwa, rozwiązaniem umowy między małżonkami, co niesie za sobą szereg konsekwencji. Zalicza się do nich: ustanie ustroju majątkowego oraz obowiązku wzajemnej pomocy finansowej małżonków. Dokonywany jest podział majątku wspólnego, rozstrzyga się o mieszkaniu małżonków, gdy środki te były wspólne i nie podpisano intercyzy.

Czy można nie zgodzić się na rozwód? Jak uzyskać rozwód bez zgody małżonka?

Zgodnie z polskim prawem pozew o rozwód do sądu może złożyć każdy z małżonków, a jeden z nich może nie wyrazić zgody na niego. Należy jednak pamiętać, że nie jest to sytuacja, która jest równoznaczne z przerwaniem postępowania sądowego. Procedura może być przeprowadzona na wniosek jednego z małżonków, należy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku pojawia się brak zgody na rozwód bez orzekania o winie. Gdy wniosek rozwodowy nie jest złożony zgodnie przez obydwie ze stron, sąd ma obowiązek zbadania sprawy i stwierdzenia, czy doszło do rozpadu pożycia, a także kto jest temu winien. Należy także zaznaczyć, że brak odpowiedzi na pozew rozwodowy oraz niestawiennictwo na rozprawie nie są przesłanką do zatrzymania postępowania sądowego.

Sprawy te zazwyczaj są trudne i skomplikowane, dlatego dobrze jest skorzystać z pomocy specjalisty, by dostać odpowiedź na pytanie, jak uzyskać rozwód bez zgody małżonka. Odpowiednia argumentacja oraz rzetelnie dobrane dowody pozwalają na szybsze, a co ważniejsze, pomyślne, rozstrzygnięcie sprawy.

Jak uniknąć rozwodu? Kiedy rozwód bez zgody drugiej strony jest niemożliwy?

Rozwód bez zgody męża lub żony jest niemożliwy, gdy strona zabiegająca o pozostanie w małżeństwie uargumentuje to przed sądem. Wśród powodów wyróżnić można brak realnego i stałego rozpadu pożycia, miłość do partnera i szanse na powrócenie do siebie. Argumentami przemawiającymi za pozostaniem w formalnym związku są także sytuacje, gdy na skutek rozwodu ucierpią małoletnie dzieci, a także rozstanie sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego. Warto także podkreślić, że rozwód bez braku zgody drugiej strony jest niemożliwy, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Każdy z tych przypadków jest rzetelnie badany przez sąd.